Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hồng Giang

Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
02043508216
c2honggianglng@bacgiang.edu.vn